Bevezető

A angliaitanacsok.wywlinks.com weblap tulajdonosa és működtetője a Redhill Project Kft (továbbiakban “Szolgáltató”)

A Redhill Project Kft Székhelye: 2316 Tököl, Árnyas u. 4

Email: wywlinks@gmail.com

Telefon: +36 70 905 3521

A szolgáltató adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

A szolgáltató jogosult az Adatvédelmi nyilatkozatának megváltoztatására, aminek esetén az új Adatvédelmi nyilatkozatot feltölti a honlapra. A honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük ne használja az oldalt.

A szolgáltató felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számára.

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalakon el lehet végezni.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatok kiszolgáltatása

A Szolgáltató a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Szolgáltatóhoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti. A Szolgáltató átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Szolgáltató részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Szolgáltató által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Szolgáltató esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Az ön által megadott személyes adatok

 

Regisztráció

Felhasználói fiókja létrehozásával  egyúttal néhány adatot is megad nekünk magáról, mint:

A fiók létrehozásához nélkülözhetetlen adatok: Név, e-mail cím.

Opcionálisan megadható adatok, amelyek nyilvánosak és bármely látogató megtekintheti: telefonszám, lakcím, profilkép, leírást önmagáról vagy vállalkozásáról.

Hirdetés feladása

Hirdetés feladása esetén a felhasználó a további adatokat adja meg: Hirdetés címsora, hirdetés szövege, a hirdetés fényképfelvételei, továbbá az felhasználó által opcionálisan megadott egyéb személyes adatok.

Kapcsolati űrlap

Kapcsolatfelvétel esetén az egyetlen kötelező adat az email cím megadása. Erre azért van szükség, hogy válaszolhassunk önnek. Opcionális adatok: Név, üzenet tárgya, üzenet. Az üzenetküldés során a rendszer nem tárolja a felhasználó által megadott adatokat, hanem továbbítja azokat az adminisztrátornak.

A tárolt adatok törlésének határideje:

Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal, amennyiben hirdetést nem adott fel.

Amennyiben Felhasználó adott fel hirdetést a szolgáltató weblapján, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 8. év december 31-e.

Nem a felhasználó által megadott adatok

Statisztikai célból gyűjtött adatok

Böngészési adatok

Amikor oldalainkon böngészik, az oldalak megtekintésével kapcsolatban adatokat rögzítünk, hogy tudjuk mérni az oldalunk látogatottságát és hatékonyságát. Ezek az adatok anonim jellegűek, azaz személyt nem azonosító adatok.

Eszköz használat

Ha tudjuk, hogy mobilt, táblagépet vagy asztali böngészőt használ, akkor az eszközének megfelelő legjobb felhasználói élményt tudjuk az ön számára biztosítani.

A Felhasználó jogai

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Pontos információt az általunk tárolt személyes adatairól az Adatvédelmi Eszközök oldalunkon kérhet.

Ön jogosult másolatot kérni a Szolgáltató önre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról és amennyiben azok pontatlanul szerepelnek, kérheti azok helyesbítését.

Az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ezen kívül önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14. § – 23. §, valamint az 52. § – 71.§ tartalmazza.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

A Szolgáltató a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Szolgáltató egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Szolgáltató az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató, és a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon vagy Applikációkban történt felhasználói aktivitás időtartama.

Adatok megismerésére jogosultak köre 

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Szolgáltatónál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

A Felhasználó által nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Szabályzat olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Szolgáltató rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Szolgáltató gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Szabályzat nem terjed ki.

Kapcsolat az adatkezelőhöz

Adatkezeléssel kapcsolatos panasza benyújtását, személyes adatai törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  1. Postai úton: Redhill Project Kft, 2316 Tököl, Árnyas utca 4
  2. e-mail útján: wywlinks@gmail.com

2018, Június